Overige clubs en kringen

Overige clubs en kringen

Disputen

ADHD

Het Apeldoorns Doorluchtig Apeldoorns Herendispuut, zag op initiatief van twee leden op 15 oktober 2009 het levenslicht. In de tijd dat de Sociëteit nog op de Kerklaan gevestigd was leidde iedere sub-club haar eigen leven.

Contacten van de leden met die van andere clubs waren schaars. Iedere club leefde en functioneerde op haar eigen eilandje, een fenomeen dat geheel niet strookt met de doelstellingen van een Sociëteit, namelijk het nastreven en bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden.

Dat was de reden dat Hans Bekke en Jan Verharen hebben doen besluiten leden van verschillende clubs te benaderen om een nieuwe club te starten. Zo is het ADHD ontstaan. In de afgelopen vijftien jaar zijn een aantal leden ons ontvallen, nieuwe leden hebben hun plaats ingenomen. Momenteel (anno 2024) bestaat de club uit tien leden.

De maandelijkse lunches vinden immer in een gemoedelijk sfeer plaats, waarbij met respect en interesse voor en in de ander onderwerpen van velerlei aard ter tafel komen. Ook een inleider met een belangwekkend onderwerp, waarna mogelijkheid tot discussie, is altijd welkom.

Tot de tradities behoort de jaarlijkse vaartocht over het IJsselmeer op het motorjacht van een van de leden, waarbij koers gezet wordt naar een haven aan de einder waar een smakelijke lunch wacht, weggespoeld met een mooi glas. Ook de jaarlijkse traditie een stad te bezoeken en een cultureel programma af te werken en waar liefst daarbij nog een bezoek aan een jeneverstokerij plaats kan vinden, is een moment in het jaar om naar uit te kijken. Het spreekt voor zich dat de proeverij daar een belangrijk onderdeel van is.

Kortom, het initiatief vijftien jaar geleden genomen, is een succes gebleken.

Voorzitter: Rienk Piera

 

Dispuut Koning Willem III 

Het Dispuut Koning Willem III, opgericht in 2008, is een kleine groep van leden van de Sociëteit Apeldoorn, mannen en vrouwen die op de ochtenden van de tweede en vierde donderdag van de maand bij elkaar komen, van tien tot twaalf uur. De onderwerpen waarover wordt gepraat en gediscussieerd, zijn divers. Gesprek en debat kunnen gaan over lokale, provinciale, landelijke en internationale politiek. Ook maatschappelijke ontwikkelingen en historische thema’s zijn vaak een onderwerp van gesprek en debat. Naast vrije discussie over een actueel onderwerp, bijv. uit de krant, worden leden ook gestimuleerd om een inleiding te houden over een onderwerp naar eigen keuze. Een enkele keer wordt een spreker van buiten uitgenodigd om een verhaal te houden. Zware kost? Zeker niet altijd, want lachen is niet verboden. Eénmaal per jaar gaan de leden samen met partners op excursie om de jaardag van het Dispuut te vieren. Het Dispuut kent geen contributie.

 

 

Het Dinsdagochtend Seniorenconvent.

Vanaf 1946 was de kegelclub Beter Leren Kegelen (BLK) actief in de sociëteit, de leden bezochten ook de vroeger zeer druk bezochte woensdagmiddagborrel. Op een gegeven moment kwamen enkele heren uit die club van gelijkgestemden op de dinsdagochtenduren bijeen om onder het genot van een kopje koffie te praten. Deze groep van oudere leden kreeg op den duur als vanzelf de naam ‘seniorenconvent’. Het aantal leden is beperkt tot het aantal stoelen dat destijds rond de tafel stond.

 

Dat Seniorenconvent bestaat nog steeds. Aan de doelstelling en opzet is niet veel veranderd. Sinds korte tijd bestaat het convent niet alleen meer uit heren, maar hebben ook dames hun intrede gedaan. Het convent bestaat nog steeds uit maximaal acht leden. Enkele jaren geleden is de dinsdagochtend verruild voor de woensdagochtend. Het aanvangstijdstip is niet veranderd. De inhoud van de gesprekken, zoals die in de jaren negentig van de vorige eeuw werd beschreven, zou zo maar ook in 2019 opgetekend kunnen zijn.  De doelstelling is nog steeds te discussiëren over onderwerpen of thema’s van sociale, culturele, politieke, godsdienstige en economische aard. Zulks ter verrijking en prikkeling van de geest. Het bijzondere is dat er geen voorbereidende inleidingen worden gehouden, maar dat actuele thema spontaan ter discussie worden gebracht. De personele samenstelling van het convent wisselt uiteraard. Meestal ontstaat er een vacature door overlijden, soms door vertrek uit Apeldoorn. Het seniorenconvent is een vriendenclub en ter versterking van de band wordt jaarlijks een diner met partners georganiseerd. De aanvulling geschiedt in goed overleg met alle overblijvende leden, waarbij het uitgangspunt van de oprichters, het bijeenkomen met gelijkgestemden, nog steeds op gaat.

 

 

Woensdagmiddag borrelclub

De woensdagmiddagborrel was traditioneel hét moment voor de leden van de sociëteit om informeel bij elkaar te komen. De sociëteit was de plaats waar plaatselijk nieuws werd gewisseld. Door de komst van nieuwe media is die rol verleden tijd geworden. Het wekelijkse borreluurtje op de woensdagmiddagen om vijf uur wordt door een kleine groep frequent bezocht.