Dit is de privacyverklaring van Sociëteit Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen: “de Vereniging”.

In het kader van uw lidmaatschap van de Sociëteit deelt u persoonsgegevens met de Vereniging. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

De Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens worden in onderstaande tabel nader beschreven
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als deze wettelijk nodig blijkt;
– passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden in overeenstemming met Statuten en Huishoudelijk Reglement,
– op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel van belang is voor historische redenen voor de vereniging dan wel op grond van de wet is vereist.
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel de Vereniging welke persoons-gegevens van u verzamelt, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om
uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te
identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven
aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke
personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

Foto’s, video’s en communicatie

Behoudens expliciete melding van geen toestemming, geven alle leden toestemming om de tijdens activiteiten
genomen foto’s van leden van de Vereniging te plaatsen op de website van de Sociëteit, te gebruiken voor
persberichten, voor promotie van de Vereniging in algemene zin en voor het archief van de Sociëteit. De
vereniging zal bij publicaties buiten haar eigen website om, nooit de namen van leden vermelden.

Website Vereniging

Op de website van de vereniging worden geen NAW- en mailgegevens van de leden vermeld. Van het bestuur en
de verschillende clubs, kringen en commissies worden wel de naam en mailgegevens van de contactpersonen
vermeld.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de
website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy-beleid hanteren. De Vereniging raadt u
aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te
raadplegen.

Cookies

De Vereniging maakt geen gebruik van het uitlezen van cookies op haar website.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy-beleid indien nodig aan om deze up-to-date te houden. Op haar website zal
steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook
aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen
u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage,
correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het
bestuur (*).

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Alle leden kunnen voor nadere vragen over het AVG beleid van de Sociëteit en de toepassing daarvan hun vragen
stellen aan de secretaris van het bestuur (*).
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Heeft u vragen over deze verklaring, dan kunt u die mailen aan de secretaris van het bestuur (*).
(*) E-mail secretaris: secretaris@societeitapeldoorn.nl
Apeldoorn, 14 april 2020