HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het Huishoudelijk Reglement zal nog worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Artikel 1 AANNAME NIEUWE LEDEN

1 Indien iemand lid van de vereniging wenst te worden meldt hij dat schriftelijk aan de secretaris onder vermelding van de namen en adressen van tenminste drie leden van de vereniging die zijn toelating ondersteunen, welke leden zelf tenminste drie jaar lid van de vereniging dienen te zijn. 2 Aanstaande partnerleden melden zich schriftelijk rechtstreeks bij de secretaris. 3 De secretaris zendt aan het aanstaande lid een formulier waarop de persoonsgegevens van het aanstaande lid dienen te worden vermeld. Na invulling zendt het aanstaande lid dit formulier vergezeld van zijn pasfoto terug aan de secretaris. 4 De secretaris hangt het voormelde formulier gedurende tenminste 14 dagen op in de Grote Zaal van de Sociëteit. 5 De leden kunnen gedurende voormelde termijn bezwaren, met redenen omkleed, tegen het aanstaande lid schriftelijk bekend maken bij de secretaris. 6 Na het verstrijken van de in het vierde lid bedoelde termijn beslist het bestuur over de toelating.

Artikel 2 KENNISMAKING

Het nieuwe lid dient voor de eerste kennismaking met de leden op een aantal bijeenkomsten van de Sociëteit aanwezig te zijn, begeleid door een hem bekend lid van de vereniging.

Artikel 3 CONTRIBUTIE

1 De contributie en andere periodiek aan de vereniging verschuldigde bedragen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum op de bankgirorekening van de vereniging te zijn overgemaakt. 2 Een erelid is vrijgesteld van contributiebetalingen.

Artikel 4 ENTREEGELD

Ieder lid betaalt bij aanvaarding van het lidmaatschap éénmalig een entreegeld, waarvan de hoogte door de ledenvergadering wordt vastgesteld. Bij hernieuwde toetreding is geen entreegeld meer verschuldigd.

Artikel 5 FACILITAIRE DIENST

1 Het bestuur benoemt een lid als commissaris, belast met alle zaken betreffende het buffet en het evenementenamusement. Indien er wordt besloten tot het aanstellen van twee leden zal de functie gesplitst worden. Een lid van het bestuur zal de taak van buffetcommissaris op zich nemen en een ander bestuurslid die van evenementencommissaris. Wensen en klachten ter zake de buffetcommissaris ter kennis gebracht. Betreffende de evenementen zal dit bij de evenementencommissaris dienen te gebeuren. 2 Tevens benoemt het bestuur een lid als commissaris, belast met de behartiging van zaken betreffende opstal en inboedel van het gebouw.

Artikel 6 OPTREDEN NAMENS HET BESTUUR

Indien bij afwezigheid van alle bestuursleden handelend moet worden opgetreden, geschiedt zulks door het in jaren oudste, aanwezige lid. Indien hij dat noodzakelijk oordeelt, kan hij één der bestuursleden telefonisch oproepen voor overleg over te nemen maatregelen. Hij zal daarna z.s.m. verslag van zijn handeling aan de voorzitter of aan een ander bestuurslid uitbrengen.

Artikel 7 INTRODUCTIE VAN NIET-LEDEN

1 De leden hebben het recht tot introductie voor een bezoek aan de Sociëteit van maximaal vijf personen per bezoek. 2 Een en dezelfde persoon kan slechts tot maximaal 3 maal per jaar worden geïntroduceerd. 3 Introductie van meer dan vijf personen tegelijk dient met het bestuur te worden overlegd. 4 De introductie kan alleen worden toegestaan indien er geen sprake is van competitie of andere wedstrijdvorm, al of niet in groepsverband. 5 In alle overige introductieaangelegenheden is het bestuur bevoegd naar goeddunken te beslissen. 6 Het introducerende lid is aansprakelijk voor de handelingen van de geïntroduceerde(n) en de daaruit eventueel voortvloeiende schade. 7 Gebruik maken van kegelbaan of biljarts door de introducé kan alleen buiten de speeltijden van de clubs dan wel met toestemming van die clubs.

Artikel 8 BEGUNSTIGENDE LEDEN

Begunstigende leden, die deel uitmaken van een groep met een vaste samenstelling (damessociëteit, beleggingsclub, serviceclub, etc.) kunnen van het bestuur toestemming krijgen om, voor een beperkte, vastgestelde tijd, gebruik te maken van de faciliteiten van de Koning Willem III-zaal. Deze leden hebben geen stemrecht in de ledenvergaderingen en mogen zich niet in andere zalen van de Sociëteit ophouden. Zij hebben geen parkeerrecht, maar mogen uitsluitend tijdens hun vaste bijeenkomsten gebruik maken van het parkeerterrein.

Artikel 9 CLUBVORMING

De leden kunnen na toestemming van het bestuur een bepaalde club vormen voor zover tijd, speel- en zaalruimte beschikbaar zijn. Indien een club gestalte en vorm heeft aangenomen, wordt een vertegenwoordiger aangewezen om eventuele clubbelangen met het bestuur te bespreken.

Artikel 10 OPENSTELLING SOCIETEIT TEN BEHOEVE VAN DE LEDEN

1 De Sociëteit is dagelijks geopend van 10.00-24.00 uur, met uitzondering van de zaterdag, de zondag en de vrijdag vanaf 12.00 uur, evenals van erkende christelijke- en nationale feestdagen. 2 Onder normale sluitingsdagen valt ook de voorjaars-, zomer- en kerstvakantie van de kastelein. 3 Openstelling op normale sluitingsdagen kan alleen in zeer bijzondere gevallen – via overleg met de betreffende commissaris – door het bestuur worden toegestaan.

Artikel 11 KONING WILLEM III-ZAAL

Na toestemming van het bestuur kan onder bepaalde voorwaarden aan één of meer leden de Koning Willem III-zaal al dan niet tegen betaling ter beschikking worden gesteld. Genoemde leden dienen na goedkeuring overleg te plegen met de buffetcommissaris, genoemd in artikel 5 lid 1 van dit reglement.

Artikel 12 AFREKENING CONSUMPTIES e.d.

Genoten consumptie en/of individueel gebruik van biljarts of kegelbaan dienen per dag conform de buffetbonnen met de kastelein te worden afgerekend.

Artikel 13 PARKEREN

1 Het is de leden toegestaan op het parkeerterrein ten hoogste één auto te parkeren, uitsluitend na aanschaf van een elektronische sleutelkaart. 2 Voor het mogen parkeren dient door ieder lid die van die mogelijkheid gebruik wil maken, een elk jaar door het bestuur vast te stellen parkeerbijdrage te worden betaald. 3 Ieder lid kan ten hoogste één sleutelkaart verwerven. 4 Voor iedere sleutelkaart dient een waarborgsom te worden betaald waarvan de hoogte ieder jaar door het bestuur wordt vastgesteld. 5 Bij verwerving van een sleutelkaart dient het lid op te geven zijn naam, adres, het kenteken van de auto die op het parkeerterrein geplaatst zal worden en het nummer van de sleutelkaart. 6 Indien het kenteken van de auto die op het parkeerterrein zal worden geplaatst verandert dient het lid deze verandering z.s.m. aan de kastelein te melden. 7 Het is niet toegestaan een auto op het parkeerterrein te plaatsen met een ander kenteken dan overeenkomstig het vorenstaande is opgegeven. 8 Het plaatsen van een auto op het parkeerterrein dient binnen de aangegeven markering te geschieden. 9 Onder “auto” wordt in dit reglement verstaan een motorvoertuig bestemd voor het vervoer van personen, met ten hoogste twee assen en niet zwaarder dan 2500 kg. 10 Na het einde van het lidmaatschap is het lid verplicht de sleutelkaart binnen veertien dagen in te leveren bij de kastelein. 11 Bij teruggave van de sleutelkaart ontvangt het lid de gestorte waarborgsom terug. 12 Bij verlies, diefstal of op andere wijze verloren gaan of onbruikbaar worden van een sleutelkaart vindt geen restitutie van de waarborgsom plaats. 13 Voor de sleutelkaart is met ingang van een nieuw verenigingsjaar het in lid 2 bedoelde bedrag verschuldigd. Dit bedrag hierna te noemen: de bijdrage, kan niet worden teruggegeven. De bijdrage dient voor het ingaan van het nieuwe verenigingsjaar aan de penningmeester te zijn voldaan. 14 Het parkeren geschiedt geheel op eigen risico en zonder dat daardoor voor de vereniging of de kastelein enige aansprakelijkheid kan ontstaan. 15 De sleutelkaart geeft toegang tot het parkeerterrein, maar geen recht op een parkeerplaats.

Artikel 14 TELEFOONGESPREKKEN

Telefoongesprekken dienen onmiddellijk na afloop van het gesprek te worden afgerekend met de kastelein, onder opgave van de duur van het gesprek en verschaffing van die gegevens aan de hand waarvan de kastelein het tarief voor het onderhavige gesprek vastgesteld door KPN Telecom kan bepalen.

Artikel 15 SCHADEMELDING

Leden die schade toebrengen aan de inventaris met name aan de biljarts of kegelbanen, zijn verplicht dit onmiddellijk aan de kastelein te melden. Over eventuele aansprakelijkheid tot vergoeding van de schade, alsook over de hoogte van de te betalen schadevergoeding, beslist uitsluitend het bestuur.

Artikel 16 KLEDING

Van de leden wordt verwacht dat zij bij verblijf in de sociëteit steeds correct en voor de gelegenheid gepast gekleed gaan.

Artikel 17 NALEVING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De leden verplichten zich de bepalingen van dit reglement en het bepaalde in de statuten stipt na te komen. In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet of bij enig verschil van opvatting omtrent de toepassing daarvan, beslist het bestuur, met inachtneming van de statutaire bepalingen.

Artikel 18 BEKENDSTELLING AAN DE LEDEN

1 In de sociëteit ligt een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement ter inzage voor de leden. 2 Tegen betaling van de kosten kunnen de leden bij de secretaris een exemplaar verkrijgen.

Artikel 19 GELDIGHEID HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld casu quo gewijzigd conform artikel 19 lid 2 van de statuten door een algemene vergadering. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking in de plaats van dat, laatstelijk vastgesteld in de algemene vergadering van 27 november 2002.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering, 30 november 2006